ALGEMENE VOORWAARDEN VLOOIENMARKTEN

LET OP!! BIJ NIET VERSCHIJNEN OF INNEMEN VAN DE KRAAM/STANDPLAATS
BLIJFT U 100% VAN HET KRAAMGELD AAN ONS VERSCHULDIGD

Art. 01) Bij het innemen van de kraam verklaart u dat u bekend bent met de geldende huisregels en dat u op de hoogte bent van de
Tabakswet. Bij overtreding van de Tabakswet zullen de boetes op u verhaald worden, mocht u na een overtreding verwijderd
worden door een beheerder of controleur, zal er geen restitutie plaatsvinden van het marktgeld

Art. 02) Het is de deelnemers niet toegestaan open vuur, gasflessen, gevaarlijke, brandbare stoffen, goederen die olie,
benzine of chemicaliën bevatten of kunnen lekken te gebruiken, te doen gebruiken of te verhandelen.

Art. 03) De deelnemer huurt alleen de ruimte van een kraam, alle ruimte voor of naast de kraam behoort toe aan de organisatie.

Art. 04) Er mogen maximaal 2 deelnemers per kraam plaatsnemen Deze dienen de gehele dag aanwezig te blijven, in die
zin dat wisselen van personen is niet toegestaan.

Art. 05) Familieleden, kennissen etc. die op bezoek komen voor een deelnemer mogen alleen naar binnen
tijdens de voor die dag geldende markturen. Deze personen beschouwen wij als bezoeker en zij dienen gewoon entree te
betalen. (Ook mensen die komen helpen bij het opruimen en naar binnen willen tijdens de markturen dienen ook
entree te betalen. Hetzelfde geldt voor mensen die komen helpen bij het opruimen en naar binnen willen tijdens de markturen.
Ook zij dienen entree te betalen

Art. 06) Alle looppaden, nooduitgangen, brandtrappen en vluchtwegen, dienen vrij te blijven, de deelnemers dienen alle
aanwijzingen van Brandweer, Beheerders en Organisatie direct op te volgen

Art. 07) Het is de deelnemers niet toegestaan om met auto’s voor de openingstijden of tijdens het evenement de sporthal/terrein te
betreden. Aanhangwagens mogen alléén na toestemming van de organisatie de hal/ terrein betreden en dienen na het lossen
direct verwijderd te worden. (VERGEET UW STEEKWAGEN NIET).

Art. 08) Het is aan de deelnemer niet toegestaan om op de Marktdagen in te pakken voor 15.30 uur. De deelnemers die zich hier
niet aan houden, verliezen hun recht op teruggave van de borg. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij een specifiek
evenement van deze tijden af te wijken. De deelnemers worden dan geïnformeerd over de actuele tijd(en)

Art. 09) De deelnemer is verplicht om zijn afval zelf mee te nemen naar huis, het is dus niet
toegestaan om afval achter te laten in de gehele sportcomplexen of op de buitenlocaties.

Art.10) Het is niet toegestaan om eten, drinkwaren, snoepgoed etc. te verkopen.

Art. 11) DE BORG bedraagt €. 5,=
de borg wordt alléén contant terugbetaald na de controle indien:
a) de deelnemer de kram(en) schoon oplevert.
b) de deelnemer niet voortijdig inpakt.

Art. 12) Openingstijden voor het inbrengen van de goederen: Op de zaterdagen vanaf 08.00 uur en op zon- en
feestdagen vanaf 08.00 uur. Ook hierbij geldt: De organisatie behoudt zich het recht voor om bij een specifiek
evenement van deze tijden af te wijken. De deelnemers worden dan geïnformeerd over de actuele tijd(en).

Art. 13) Het is aan de deelnemers niet toegestaan om vuurwapens of andere wapens , vuurwerk artikelen die schade aan personen
kunnen toebrengen (zoals laserpennen, zakmessen e.d.) voor verkoop aan te bieden. Dit geldt ook voor boeken, lectuur e.d.
die pornografisch, racistisch of fascistisch van aard zijn (dit in de ruimste zin van het woord)

Art. 14) De deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan onze evenementen. De organisatie is zowel vòòr,
tijdens als na de marktdagen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door natuurgeweld, vermissingen, diefstal, ongeval, schade, etc. in de ruimste zin van het woord.

Art 15) De deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid
t.o.v. derden De deelnemers zijn vanaf de toewijzing van hun standplaats/kraam verantwoordelijk
voor deze plaats, Dit betekent -onder meer- dat zij zelf zorg dragen voor het vastzitten van de kappen
(bovenzeilen) en verankering van de kramen.

Art. 16) Het is uiteraard niet toegestaan om goederen, welke door een misdrijf verkregen zijn, op de markt te koop aan te
bieden of in bezit te hebben. De organisatie kan, door politie en/of justitie worden verplicht om in de voorkomende gevallen,
uit de administratie, die gegevens te verstrekken die door justitie gevorderd worden ten behoeve van een eventueel
strafrechtelijk onderzoek.

Art. 17) Het is niet toegestaan om goederen op straat te verkopen (straatverkoop), de organisatie heeft alleen een ontheffing
voor verkoop in een afgesloten ruimte. Deelnemers die zich schuldig maken aan straatverkoop, verliezen hun recht op
deelname aan onze markten. Het kraamgeld blijft daarbij te allen tijde verschuldigd. Het is niet toegestaan om handelaren,
opkopers of bezoekers voor, tijdens of na de officiële openingstijden mee naar binnen te nemen.

Art. 18) Deelnemers die niet naar de markt kunnen komen, dienen dit per mail aan de organisatie door te geven. Tenzij anders
aangegeven, moet u dit op de volgende tijden aan ons mailen
a) bij een zaterdagmarkt: uiterlijk om 17.00 uur op de maandag voor de desbetreffende markt
b) bij een zondagsmarkt: uiterlijk om 17.00 uur op de dinsdag voor de desbetreffende markt.
Bij annuleringen na de bovengenoemde tijden of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet aanwezig is, is de deelnemer te
allen tijde 100% van het kraamgeld verschuldigd en dient de deelnemer direct voor betaling van dit kraamgeld zorg te dragen.

Art. 19) Door het invullen en inzenden van een reserveringsformulier geeft u toestemming dat wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van alle evenementen die wij organiseren. Wilt u dit niet? Stuur dan een mailtje met uw verzoek naar
info@roodbolevenementen.nl Wij halen u dan uit de mailinglijst. Naast dit doel, gebruiken wij uw e-mailadres alleen
waar dit nodig is voor het uitvoeren van uw reservering.

Art. 20) In alle gevallen/situaties waarmee deze algemene voorwaarden geen rekening houden, behoudt de organisatie zich het recht
voor een besluit te nemen.